prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński

Lider sesji Non-Stop w Sieci

polski pedagog resocjalizacyjny, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Specjalista w zakresie: resocjalizacji, patologii społecznej, wykluczenia i stygmatyzacji społecznej, filozofii edukacji, teorii wychowania. Autor koncepcji twórczej resocjalizacji i eksperymentu Scena Coda. Założyciel i Rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Jest Członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych od 2015r. Jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej miesięcznika „Policja 997”, Członkiem Głównej Rady Doradczej czasopisma naukowego „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”, Zastępcą Przewodniczącego Rady Programowo – Naukowej kwartalnika „Probacja”, Redaktorem Naczelnym rocznika „Resocjalizacja Polska” .
dr hab. prof. APS Maciej Tanaś

dr hab. prof. APS Maciej Tanaś

Prelegent ARENY OPINII

polski pedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prof. Maciej Tanaś jest dziekanem Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz kierownikiem Pracowni Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Pionie Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. edukacji informatycznej i medialnej oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem dziecka w cyberprzestrzeni.
prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek

prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek

Lider sesji naukowych

Waldemar Furmanek profesor zwyczajny dr hab.;nauki humanistyczne (pedagogika), absolwent WSP w Rzeszowie, doktorat 1976r. (Uniwersytet Śląski), habilitacja 1989r. (Uniwersytet Warszawski); tytuł profesora 2009r., profesor zwyczajny 2010r.. Praca: od 1969 roku w WSP w Rzeszowie, w latach 1975 do 1981 w Politechnice Rzeszowskiej, ponownie od 1982 WSP i Uniwersytet Rzeszowski od 2001. Pełnione funkcje: 1969-2001 kierownik Zakładu Dydaktyki Techniki, dyrektor Instytutu Techniki 1989; dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego w WSP w Rzeszowie(1998–2001); prorektor WSP; prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2001-2005; Kierownik Katedry Nowoczesnych Technologii Kształcenia (2011 do 2014); Kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki (2014 do dziś). Opublikował 32monografie naukowe, jest współautorem 10. monografii; 45 prac zbiorowych, 435 artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Wypromował 15. doktorów. Był recenzentem w 13 przewodach doktorskich i opiniował 15 koncepcji prac doktorskich. Recenzował 50. różnego rodzaju prac naukowych i artykułów dla wielu wydawnictw. Promotor bardzo licznej grupy magistrów i licencjatów. Autor 22 raportów z badań i prac metodycznych. Inicjator dwóch organizowanych corocznie konferencji naukowych. Współpracuje z uniwersytetami w Preszowie (SK), Nitrze (SK), Bańskiej Bystrzycy (SK), Olomoucu (CZ), a także Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Odznaczenia: 1985 Złota Odznaka TPD; 1999 Medal Komisji Edukacji Narodowej; 1998 Srebrny Krzyż Zasługi; 2000 Złoty Krzyż Zasługi; 2015 Medal Uniwersytetu Rzeszowskiego; Lider Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015 i 2016.
dr Jan Amos Jelinek

dr Jan Amos Jelinek

Prelegent ARENY OPINII

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka, w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Prowadzi badania nad uczeniem się dzieci podczas korzystania z programów multimedialnych, rozumowaniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnych w zakresie zjawisk fizycznych i przyrodniczych, zajmuje się nauczaniem edukacji technicznej na etapie przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi portal internetowy propagujący naukę wśród dzieci przeznaczony dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej www.dzieciecafizyka.pl. Ponadto autor takich gier edukacyjnych jak: Geokom, LABIrynt, Mistrz Getriko, Kubik.
Edwin Bendyk

Edwin Bendyk

Prelegent ARENY OPINII

jestem dziennikarzem, publicystą i pisarzem, pracuję w tygodniku POLITYKA, gdzie kieruję działem nauki. Opublikowałem cztery książki: „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności” (W.A.B., 2002), „Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci” (W.A.B, 2004), „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu” (W.A.B, 2009) oraz „Bunt Sieci” (POLITYKA, 2012). W 2014 r. opublikowałem wspólnie z Jackiem Santorskim i Witoldem Orłowskim książkę „Jak żyć w świecie, który oszalał”. Na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzę wykład o kulturze cyfrowej w ramach kierunku „Język i społeczeństwo”. Wykładam w Collegium Civitas, gdzie kieruję Ośrodkiem badań nad Przyszłością. W Centrum Nauk Społecznych PAN (Graduate School for Social Research) prowadzę seminarium o nowych mediach. Jestem z-cą redaktora naczelnego magazynu naukowego „Kultura i rozwój”. Należę do Polskiego PEN Clubu oraz jestem członkiem European Council on Foreign Research. (źródło: antymatrix.blog.polityka.pl/)