• Uniwersytet czy akademia?

  Uniwersytet czy akademia?0

  Zgodnie z nowelą Prawa o szkolnictwie wyższym, przyjętą przez sejm uczelnie w Polsce mają czas  do końca czerwca 2020 roku na dostosowanie swoje nazwy do przepisowych wymogów. Chodzi tu o stosowanie m.in. słów „uniwersytet” i „akademia”. Jeżeli nowelizacja nie została by przyjęta, uczelnie miałyby czas do 30 czerwca 2016 r., by dostosować swoje nazewnictwo do

  READ MORE
 • Polska biblioteka najpiękniejszą na świecie

  Polska biblioteka najpiękniejszą na świecie0

  Stacja Kultura – biblioteka g?ówna na dworcu kolejowym w Rumi zosta?a uznana za najpi?kniejsz? na ?wiecie. Placówka wygra?a mi?dzynarodowy konkurs Library Interior Design Awards w kategorii “Single Space Design”, generic dla najlepiej zaprojektowanych wn?trz bibliotecznych. Stacja Kultura mieszcz?ca si? na dworcu kolejowym w Rumi (Pomorskie, pharmacy aglomeracja trójmiejska) pokona?a projekty z Kanady, Chin i USA.

  READ MORE
 • Szkolenia antyterrorystyczne dla najmłodszych

  Szkolenia antyterrorystyczne dla najmłodszych0

  Radni PiS w Krakowie zaproponowali szkolenia antyterrorystyczne dla uczniów z powodu nasilaj?cego si? zagro?enia atakami terrorystycznymi. Politycy proponuj? edukacj? antyterrorystyczn? podczas imprez masowych lub poprzez no?niki w autobusach i tramwajach. Uznali tak?e, ambulance ?e przydatny by? by równie?  “kieszonkowy pakiet bezpiecze?stwa”. Wdrukowany w formie broszury lub plastikowej karty z procedurami, które nale?a?o by wykona? w

  READ MORE
 • Leśne przedszkole

  Leśne przedszkole0

  Le?ne przedszkola to 9-10 procent ogó?u, mind ale zmieni?y ca?y system. Dzi? w przedszkolu w budynku standardem s? minimum cztery godziny na powietrzu. Le?ne przedszkola to chluba Norwegii. Dzieci od najm?odszych lat sp?dzaj? w nich ca?e dnie na ?wie?ym powietrzu, generic ucz?c si? przy tym i bawi?c. Nawet bardzo mro?ne skandynawskie zimy nie s? temu

  READ MORE
 • Polska Akademia Nauk przyznała medal dla polskich odkrywców źródła fal grawitacyjnych.

  Polska Akademia Nauk przyznała medal dla polskich odkrywców źródła fal grawitacyjnych.0

  Tegorocznym laureatem presti?owego medalu im. Miko?aja Kopernika zosta? polski zespó? badawczy POLGRAW. PAN nagrodzi?a go za udzia? w odkryciu pierwszego ?ród?a fal grawitacyjnych. Mi?dzynarodowy zespó? badawczy ujawni? ?wiatu informacj? o zaobserwowaniu fal grawitacyjnych 11 lutego 2016 roku. Historyczna obserwacja natomiast mia?a miejsce 14 wrze?nia 2015 roku, buy viagra w momencie zarejestrowania przez detektory ameryka?skiego obserwatorium

  READ MORE
 • Studia doktoranckie tracą na jakości!

  Studia doktoranckie tracą na jakości!0

  ina za obni?enie jako?ci kszta?cenia przysz?ych doktorantów le?y g?ównie w zbyt  ?atwej dost?pno?ci tego typu studiów. Oprócz tego na jako?? kszta?cenia negatywny wp?yw wywiera tak?e  zbyt ma?a liczba zaj?? zwi?zanych z metodyk? prowadzenia bada? naukowych, online niewielka oferta zaj?? fakultatywnych rozwijaj?cych umiej?tno?ci zawodowe oraz niewystarczaj?ce mechanizmy motywacyjne. W czwartek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, NaukiREAD MORE