Statut Stowarzyszenia

STATUT[1]

EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA DIALOGU EDUKACYJNEGO

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę:  Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skrótowej: „ESDE”.
 3. Nazwy Stowarzyszenia wymienione w pkt 1 i 2 są prawnie zastrzeżone.
 4. Użyte w statucie określenia oznaczają:
  1. Stowarzyszenie – dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych.
  1. Osoba prawna – trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez przepisy prawa cywilnego w osobowość prawną.
  1. Osobowość prawna – zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.
  1. Głos doradczy – przysługuje członkom wspierającym, jednakże nie przysługuje im prawo do brania udziału w podejmowaniu uchwał.
  1. Głos stanowiący – przysługuje członkom zwyczajnym.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
  o stowarzyszeniach,  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wymiany doświadczeń oraz projektowania nowoczesnych technologii i rozwiązań dla edukacji w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 5. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 6. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz określa zasięg terytorialny ich działania. Oddziały posiadają osobowość prawną.
 7. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
  z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 8. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony.
 9. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 10. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 11. Stowarzyszenie może używać logo zatwierdzonego odpowiednią decyzją Zarządu.
 12. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 13. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 14. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
 15. Walne Zebranie Członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 16. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych organizacji.

§3

 1. Właściwość sądu określa siedziba Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
 3. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 4. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie do prowadzenia określonych zadań, mogą być również Członkowie Stowarzyszenia.
 5. Prezes i Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko w następujących przypadkach:
  1. do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji;
  1. w sytuacji, kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu lub uniemożliwia zatrudnienie
   u innego pracodawcy.
 6. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami ustawy
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 7. Świadczenia na rzecz Stowarzyszenia mogą wykonywać wolontariusze na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Inicjowanie wymiany doświadczeń między placówkami naukowymi i oświatowymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami zaangażowanymi we wprowadzanie nowoczesnych technologii oraz nowatorskich koncepcji programowo-organizacyjnych w szkołach wszystkich rodzajów i poziomów, w uczelniach oraz innych placówkach i instytucjach, w tym również tworzonych przez Stowarzyszenie we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi i niepublicznymi.
 2. Realizowanie różnych form edukacji na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej.
 3. Tworzenie warunków umożliwiających otwarty dialog przedstawicieli różnych profesji oraz środowisk na temat najważniejszych  problemów edukacji.
 4. Promowanie osób, które osiągają sukcesy w tworzeniu nowoczesnych technologii dla edukacji i kultury oraz kształtowaniu społecznego klimatu wokół różnych inicjatyw na rzecz efektywnych form rozwoju kapitału ludzkiego.
 5. Wspieranie inicjatyw i popularyzacja osiągnięć placówek edukacyjnych i naukowo-badawczych, które prezentują w tych zakresach najwyższy standard i oryginalny dorobek.
 6. Tworzenie sieci kontaktów bezpośrednich i medialnych, międzyinstytucjonalnych oraz  osobowych dla promocji dokonań i wyników badań oraz publikacji w europejskiej i pozaeuropejskiej przestrzeni edukacyjnej.
 7. Inicjowanie kontaktów między przedsiębiorstwami mającymi zasługi w tworzeniu innowacyjnych koncepcji i nowych wartości edukacyjnych.
 8. Stworzenie możliwości bezpośrednich kontaktów i wymiany opinii między  producentami
  i odbiorcami technologii edukacyjnych dla weryfikacji wartości edukacyjnej oferowanych technologii.
 9. Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń między instytucjami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie i poziom placówek edukacyjnych.
 10. Budowanie platformy wymiany kulturowej i intelektualnej pomiędzy obywatelami krajów europejskich w celu budowania wzajemnego zaufania i wspólnej europejskiej tożsamości.
 11. Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym również udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych.
 12. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych oraz wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.
 13. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 14. Szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
 15. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczość, innowacyjność oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 16. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 17. Wspieranie aktywnego uczestnictwa w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji.
 18. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.
 19. Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.
 20. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do  optymalizacji warunków rozwoju i edukacji osób niepełnosprawnych.
 21. Prowadzenie wspólnie z publicznymi i niepublicznymi uczelniami oraz innymi placówkami edukacyjnymi działań o charakterze edukacyjnym oraz przedsięwzięć popularyzujących naukę i innowacyjność.
 22. Prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i rozwój ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§6

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. Europejskie Debaty Edukacyjne realizowane w dwóch formach: dialogu bezpośredniego i dialogu w e-przestrzeni poprzez sesje plenarne dotyczące systemów edukacyjnych w różnych krajach Europy oraz konferencje problemowe w obszarach tematycznych na wszystkich poziomach kształcenia szkolnego oraz edukacji całożyciowej.
 2. Spotkania robocze: warsztaty, konferencje, konsultacje odbywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajach Europy przy współudziale środowisk akademickich, samorządów i przedstawicieli administracji rządowej.
 3. Wystawy i prezentacje nowoczesnych technologii edukacyjnych połączone z prezentacją  innowacji przygotowanych przez uczelnie, zespoły badawcze i naukowe, indywidualnych projektantów, krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa.
 4. Inicjowanie diagnoz, badań i ekspertyz oraz wymiana bieżących doświadczeń na różnych obszarach edukacji między ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
 5. Prowadzenie szkół i innych placówek oświatowych na zasadach prawem przewidzianych.
 6. Prowadzenie przedszkoli, grupy lub zespołu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego.
 7. Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, również finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym.
 8. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw.
 10. Nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z osobami niepełnosprawnymi, ich środowiskiem rodzinnym i lokalnym w różnorodnych formach.
 11. Tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych (świetlice, przedszkola, szkoły) oraz placówek działających w zakresie rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej.
 12. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 13. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji wiedzy związanej z celami statutowymi i działalnością Stowarzyszenia.
 14. Prowadzenie poradnictwa, szkoleń i seminariów, tworzenie grup wsparcia, udzielanie pomocy doradczej, prawnej, organizacyjnej i terapeutycznej osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom zaangażowanym w prace Stowarzyszenia.
 15. Uczestniczenie w programach pomocowych Unii Europejskiej.
 16. Wspieranie i promowanie ekonomii społecznej.
 17. Pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie celów statutowych.
 18. Podejmowanie innych działań niezbędnych do realizacji celów statutowych.
 19. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek, materiałów audiowizualnych.
 20. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, z instytucjami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi, leczniczymi, osobami prawnymi i fizycznymi.
 21. Współpracę z innymi organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi, których działalność zbieżna jest z celami statutowymi Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  1. wspierających,
  1. honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
  1. złoży wniosek o przystąpienie do Stowarzyszenia,
  1. złoży  deklarację członkowską na piśmie i wyrazi zgodę na treść statutu,
  1. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna określona w pkt 1 §8 statutu i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Zarządu.

§10

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi przyjmowani są na podstawie jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.
 3. Na podstawie uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów Stowarzyszenie może przyznać wybranej przez siebie osobie tytuł Prezesa Honorowego.
 4. Prezesem Honorowym może zostać osoba, która położyła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia albo celów, którym ono służy.
 5. Prezes Honorowy, jeśli nie był wcześniej członkiem Stowarzyszenia, uzyskuje wraz z tym tytułem status i prawa członka honorowego Stowarzyszenia.
 6. Prezes Honorowy może – każdorazowo za pisemną zgodą Zarządu i w określonych w tej zgodzie granicach – reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz i działać w jego imieniu, realizując określone misje czy zadania.
 7. Tytuł Prezesa Honorowego jest dożywotni (jeśli osoba nim uhonorowana sama się go nie zrzeknie) i może zostać odebrany tylko w przypadku rażącego naruszenia prawa, dobrych obyczajów lub zasad życia organizacyjnego.
 8. Procedurę odebrania godności Prezesa Honorowego inicjuje Zarząd.
 9. Zasady powołania i odwoływania funkcji Prezesa Honorowego dotyczą zarówno Stowarzyszenia, jak i jego oddziałów.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia i Oddziału,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§13

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do zgłaszania na piśmie zmian, tj. zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania, zameldowania, itd. w ciągu miesiąca od dnia zaistnienia faktu dokonania zmiany.

§ 14

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia i Oddziału, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń wskazanych w pkt 1 §9, przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§15

Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do zachowania tajemnic Stowarzyszenia, nieujawniania know-how, informacji dotyczącej sytuacji finansowej lub informacji dotyczących innych członków oraz niepodejmowania działań na szkodę Stowarzyszenia.

§16

Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do dbania o dobre imię Stowarzyszenia
i podejmowania działań na jego korzyść.

§ 17

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:

2.1   z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu i uchwał władz

Stowarzyszenia,

2.2   z powodu nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

2.3   na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia wraz z podaniem

uzasadnionych przyczyny.

 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka,
 • utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 18

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie czternaście dni od dnia powzięcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

Kadencja organów:

Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 21

 1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków tych organów uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

2.1 z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2.2 z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście..

§22

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na trzy lata przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość wszystkim członkom co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w każdym czasie przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Walnego Zebrania Członków. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość wszystkim członkom co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą przy obecności minimum 25% członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem pkt 1 §34. Drugi termin Walnego Zebrania Członków może być wyznaczony w tym samym dniu, najwcześniej po upływie 30 minut od pierwszego terminu.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

1.1 określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

1.2 uchwalanie zmian statutu,

1.3 wybór i odwoływanie wszystkich organów Stowarzyszenia,

1.4 udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

1.5 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

1.6 uchwalanie budżetu,

1.7 uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz

 Stowarzyszenia,

1.8 podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

1.9 rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego

      organy,

1.10 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

1.11 podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i rozdysponowania jego majątkiem,

1.12 podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach

        nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§24

 1. Zarząd jest powołany do prowadzenia spraw Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentacji Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych.
 2. Każdy członek Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym na podstawie wniosku, który może być złożony przez każdego członka Stowarzyszenia.

4.1 realizacja celów Stowarzyszenia,

4.2 wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4.3 sporządzanie planów pracy i budżetu,

4.4 sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4.5 podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

4.6 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

4.7 zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4.8 przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,

4.9 powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych – Oddziałów.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.
 4. W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcje kadencji do składu komisji dołącza się osobę spośród członków zwykłych Stowarzyszenia uchwałą Komisji Rewizyjnej za zgodą członka. W ten sposób można powołać tylko jednego członka Komisji. W przypadku wystąpienia większej liczby członków Komisji, Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia.
 6. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

6.1 kontrolowanie, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

6.2 występowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

6.3 występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

6.4 prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego Statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,

6.5 opracowywanie i uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.

 • Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • nie mogą być także skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY

§ 26

 1. Terenowa jednostka organizacyjna – Oddział może zostać powołana na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę
  o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów,
  w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Organami Oddziału są:

1.1. Walne Zebranie Członków Oddziału,

1.2 Zarząd Oddziału,

1.3 Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 27

Kadencja organów Oddziału

Kadencja wszystkich organów wybieralnych oddziału Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 28

 1. Uchwały wszystkich organów Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków tych organów uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków Oddziału nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą przy obecności minimum 25% członków zwyczajnych, z zastrzeżeniem pkt 12 §31. Drugi termin Walnego Zebrania Członków może być wyznaczony w tym samym dniu, najwcześniej po upływie 30 minut od pierwszego terminu.
 3. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

2.1 z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Oddziału,

2.2 z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§29

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest raz na pięć lat przez Zarząd Oddziału. Termin i miejsce obrad Zarząd Oddziału podaje do wiadomości drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość, wszystkim członkom co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może zostać zwołane w każdym czasie przez Zarząd Stowarzyszenia, Zarząd Oddziału z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Walnego Zebrania Oddziału. Termin i miejsce obrad Zarząd Oddziału podaje do wiadomości drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość wszystkim członkom co najmniej na  14 dni  przed terminem zebrania.

§30

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należą:

1.1 określenie głównych kierunków działania i rozwoju Oddziału,

1.2 wybór i odwoływanie wszystkich organów Oddziału,

1.3 udzielanie Zarządowi Oddziału absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

1.4 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji

 Rewizyjnej Oddziału,

1.5 uchwalanie budżetu Oddziału,

1.6 rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Oddziału lub jego organy,

1.7 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,

1.8 podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału,

1.9 podejmowanie uchwał w każdej sprawie dotyczącej Oddziału wniesionej pod obrady, we  wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Oddziału i Stowarzyszenia.

§31

 1. Zarząd Oddziału jest powołany do prowadzenia spraw Oddziału zgodnie z uchwałami organów Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz reprezentacji Oddziału w stosunkach zewnętrznych.
 2. Zarząd składa się z 2 do 6 członków, w tym prezesa, którego wybiera Zarząd spośród swoich członków. Każdy członek Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym na podstawie wniosku, który może być złożony przez każdego członka Stowarzyszenia.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a także w miarę konieczności na wniosek pozostałych członków Zarządu.
 4. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

4.1 realizacja celów Stowarzyszenia,

4.2 wykonywanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Członków, Walnego Zebrania Członków Oddziału,

4.3 sporządzanie planów pracy i budżetu Oddziału,

4.4 sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału,

4.5 reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

4.6 zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,

 • Członkowie Zarządu Oddziału mogą w każdym czasie złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja dochodzi do skutku z chwilą doręczenia oświadczenia o rezygnacji przynajmniej jednemu członkowi Zarządu.
 • Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału upoważniony jest każdy członek Zarządu Oddziału jednoosobowo lub upoważniony przez Zarząd do danej czynności pełnomocnik. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 12.000zł, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Oddziału, działających łącznie i w porozumieniu, z tym, że jednym z nich winien być prezes lub wiceprezes. 
 • W razie, gdy skład Zarządu Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez organ Oddziału działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
 • Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału może podjąć także Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek członka Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu niezgodności ze statutem w działaniach Oddziału.

§32

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału powoływana jest przez Walne Zebranie Członków Oddziału do sprawowania kontroli nad działalnością Oddziału na okres trzech lat.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2-3 trzech członków: przewodniczącego zastępcy oraz sekretarza wyłonionych spośród siebie na drodze wzajemnego porozumienia.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

3.1 sprawowanie kontroli działalności Zarządu Oddziału,

3.2 składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,

3.3 prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz

   zebrania Zarządu Oddziału,

3.4 składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Oddziału,

3.5 składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

 • W razie gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie spośród. innych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 33

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa.
 2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
  1. darowizn, spadków i składek członkowskich,
  1. przekazanego przez osoby fizyczne części podatku dochodowego, gdy Stowarzyszenie uzyska statut organizacji pożytku publicznego,
  1. subwencji i dotacji osób prawnych,
  1. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  1. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  1. dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,
  1. dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych,
  1. dochody z działalności gospodarczej,
  1. z umów sponsorskich.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Na podstawie uchwały Zarządu, Oddział Stowarzyszenia może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 5. Członkowie wpłacają składki na numer rachunku bankowego Stowarzyszenia w wysokości
  i w zależności od potrzeb wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia na każdorazowe wezwanie Zarządu. Dochody Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych.
 6. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 7. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie nabywa, zbywa i obciąża swój majątek na podstawie wniosku zgłoszonego przez Zarząd o uchwały Walnego Zebranie Członków. 
 9. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organu oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  1. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  1. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  1. zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego rozwiązaniu oraz rozdysponowaniu majątkiem Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.

[1]Tekst jednolity Statutu zatwierdzony na  Zebraniu  Założycieli Stowarzyszenia w dniu 2 lutego 2018 r.